تماس با ماکانون کفا دانشگاه سیستان و بلوچستان

آدرس: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده مهندسی، اداره امور فرهنگی، دفتر مرکزی کانون کقا

سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۶۴۶۶۶۶۶۶

پست الکترونیکی: info@kafausb.ir